Ban Đào tạo sau đại học

Điện thoại:  04.38614326/ 36876204      Fax: 04.3861.4326

Email: sdhvaas@hn.vnn.vn ; sdhvaas@gmail.com

Họ và tên - Email

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

 

Phạm Bích Hiên

bichhienvaas@gmail.com

phambichhien@vaas.vn

Trưởng Ban

38612130

 

Nguyễn Quang Tin

tinnq2012@gmail.com

Phó Trưởng Ban

38615483

 

 

 

Trần Thị Huệ Hương

huehuongdtsdh@gmail.com

Phụ trách đào tạo tiến sĩ

36490496

 

Nguyễn Thị Tuyết

tuyetvasi@gmail.com

Phụ trách đào tạo thạc sĩ

36876204

 

Nguyễn thị Nga

Cán bộ

38614326

Chức năng, nhiệm vụ