Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Giám đốc: PGS. TS Nguyễn Văn Bộ

Điện thoại: 04.3649.0493


Phó Giám đốc: PGS. TS. Trịnh Khắc Quang

Điện thoại: 04.3861.4322

Phó Giám đốc: GS. TS Nguyễn Văn Tuất

Điện thoại: 04.3687.5604

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Tạo

Điện thoại: 04.3861.1520