Ban Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Giám đốc: GS. TS.  Nguyễn Hồng Sơn

Điện thoại:

Email: sonnh.vaas@mard.gov.vn

Phó Giám đốc: TS.  Lê Quốc Thanh

Điện thoại:

Email: thanhlq.vaas@mard.gov.vn


Phó Giám đốc: PGS. TS.  Phạm Văn Toản

Điện thoại:

Email: toanpv.vaas@mard.gov.vn