Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế

Điện thoại:  04.36810216

Email: khcnvaas@hn.vnn.vn

 

 

Họ và tên - Email

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

Bùi Quang Đãng

dangvrq@gmail.com

Trưởng Ban

38618667

Nguyễn Thế Yên

theyen1760@gmail.com

Phó TB

36490503

Tạ Hồng Lĩnh

talinh08@gmail.com

Phó TB

 

Phạm Hồng Hiển

Phó TB

 

 

 

 

Bộ phận khoa học

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh

vananh027@gmail.com

 

36810216

Lê Ngọc Lan

ngoclanlee@gmail.com

 

 

Tạ Minh Trường

truongvaas@gmail.com

 

Nguyễn Văn Viết

nvvietvaas@gmail.com

vietnv.vaas@mard.gov.vn

NCVCC

36490502

 

 

 

Bộ phận Hợp tác Quốc tế

 

 

 

Nguyễn  Thị Ngọc Miên

ngocmienvaas@gmail.com

 

38614331

Ngô Đức Thể

thengoduc@gmail.com

thend.vaas@mard.gov.vn

 

38610216

Trịnh Thị Vân

vttrangvan@gmail.com

Văn phòng DA Cu Ba

36876102

Lại Thị Hải Yến

laihaiyen_vncb@yahoo.com 

 

Chức năng, nhiệm vụ