Ban Tài chính

Điện thoại:   04-36872074;  Fax: 04-36490492

Email: bantaichinh@vaas.vn

 

 

Họ và tên - Email

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

 

Nguyễn Trư­ờng Sơn

nguyentruongson@vaas.vn

Trưởng Ban

36490492

 

Lê Thị Kim Thanh

thanh.taichinh@vaas.vn

Phó TB

38611521

 

Nguyễn Trần Hiếu

hieu.taichinh@vaas.vn

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Thủy

thuy.taichinh@vaas.vn

 

36872074

 

Đinh Huyền Trang

trang.taichinh@vaas.vn

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

 

 

Chức năng, nhiệm vụ