Ban Thông tin

Email: info.vaas@mard.gov.vn; thongtin@hn.vnn.vn

 

 

Họ và tên - Email

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

 Trần Danh Sửu

trandanh_suu@yahoo.com

Quyền Trưởng Ban

 Nguyễn Hoàng Long

longnh.vaas@mard.gov.vn

hoanglongvaas@gmail.com

Phó Trưởng Ban

38615480

Phạm Thị Xuân

Đăng báo, tạp chí

Trần Thị Thu Hương

Thư viện

Đỗ Thị Thu Trang

dotrang0810@gmail.com

Cán bộ

Chức năng, nhiệm vụ