Ban Tổ chức cán bộ

Bộ phận Tổ chức cán bộ

38615482

Phòng Thanh tra, Pháp chế

38616197

  

Họ và tên - Email

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

 

Phạm Văn Thuận

thuanvaas@gmail.com

Trư­ởng Ban

36893294

 

 

Nguyễn Song Hà

Phó Trưởng Ban

 

38615484

 

Vũ Thị Vui

hongvuitt@gmail.com

 

38615482

 

Nguyễn Thị Xuân Thảo

xuanthao177@gmail.com

 

 

 

Đinh Thị Tâm

bangtamnb88@gmail.com

 

38615482

 

Ngô Khánh Giang

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra pháp chế

 

Phạm Thị Xuân Cúc

phamxuancucvaas@yahoo.com.vn

Phó Phòng

38616197

 

Nguyễn Tiến Trung

 

 

Chức năng, nhiệm vụ