Giúp việc Ban Giám đốc

Ban Khoa học và HTQT

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.36810216

 

Ban Tổ chức, hành chính và XDCB

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.38615487

 

Ban Đào tạo sau đại học

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.38614326

 

Ban Tài chính

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.36872074

 

Ban Thông tin

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 04.3861.2132