Ngày 24 ttháng 7 năm 2012, tại Thanh Trì, Hà Nội. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II. Tới dự có đồng chí Vũ Xuân Thuỷ - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ ...
Ngày 24 ttháng 7 năm 2012, tại Thanh Trì, Hà Nội. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II. Tới dự có đồng chí Vũ Xuân Thuỷ - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Trần Văn Khương - Phó Bí thư thường trực huyện Thanh Trì; đồng chí Hà Huy Tùng, Giám đốc bệnh viện Nông nghiệp; đồng chí Lê Quốc Doanh - Phó Giám đốc VAAS, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; đồng chí Bùi Chí Bửu - Phó giám đốc VAAS, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam; đồng chí Lê Văn Bảnh - Bí thư, Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long; Đồng chí Nguyễn Minh Châu - Viện trưởng viện Cây ăn quả miền Nam; Đồng chí Nguyễn Đức Quang - Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng phụ trách Viện nghiên cứu Mía đường; Đồng chí Lê Ngọc Báu - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên; Đồng chí Hoàng Minh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHKTNN duyên hải Nam trung bộ; Đồng chí Phạm Văn Chương - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KHKTNN Bắc trung bộ; Đồng chí Lương Văn Vàng - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Ngô; Các đồng chí Nguyễn Thị Đảm - Nguyễn Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dâu tằm tơ trung ương; Trần Quang Tấn - Nguyên Trưởng Ban Đào tạo sau đại học (VAAS) cùng toàn thể 108 đại biểu về dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Bộ - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đọc báo cáo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 - 2012 và phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2015. báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2007 - 2012: 1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: - Xây dựng Chiến lược hoạt động KHCN của Viện đến 2015 và định hướng đến 2020 đã được Bộ phê duyệt năm 2008 và chiến lược của 17/18 đơn vị trực thuộc được Viện phê duyệt. Các Quy chế, quy định cũng đã và đang được xây dựng và hoàn thiện như bộ định mức thí nghiệm, quy chế quản lý khoa học, hợp tác quốc tế để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. - Kết nối các nhà khoa học là nhiệm vụ ưu tiên và xuyên suốt của Đảng bộ, Trong giai đoạn 2007-2011, Viện đã được công nhận 341 giống cây trồng mới (118 giống công nhận chính thức; 19 KTTB và 27 biện pháp kỹ thuật khác). Trong chăn nuôi, Viện đã nghiên cứu thành công và chuyển giao vào sản xuất “Dòng lợn nái tổng hợp lai giữa Landrace × Yorkshire” và “Dòng lợn đực cuối cùng lai giữa Pietrain và Duroc” góp phần hoàn thiện hệ thống sản xuất lợn thương phẩm. Đã lai tạo được giống gà thịt thả vườn BT2 thích nghi tốt với chăn nuôi nông hộ. Các tiến bộ kỹ thuật về thức ăn chăn nuôi góp phần giảm chi phí thức ăn từ 5-10% và tăng trọng đạt 5-7%. Chọn tạo 2 giống tằm lưỡng hệ nguyên và giống lai tứ nguyên cho miền Bắc và miền Trung, 4 giống cho vùng Tây Nguyên. Trong nghiên cứu cơ bản, nhiều nghiên cứu và làm chủ về công nghệ gen, công nghệ tế bào và công nghệ vi sinh phục vụ tạo giống và nhân giống cây trồng mới. Ngân hàng gen hạt, vi sinh vật, cây phân xanh và cây phủ đất cũng được thu thập, lưu giữ và khai thác hiệu quả. Về môi trường, thông qua quan trắc và phân tích môi trường đất cả nước cho phép lập cơ sở dữ liệu về nền môi trường của các loại đất chính. Đã nghiên cứu phát triển được nhiều sản phẩm và qui trình chế biến phế thải trồng trọt, chăn nuôi thành phân bón hữu cơ vi sinh, xử lý các vùng đất bị ô nhiễm nghiêm trọng thuốc BVTV, thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế; công tác Đào tạo và đào tạo sau đại học, công tác Thông tin, triển lãm, công tác Xây dựng nông thôn mới, công tác tư tưởng, công tác chức, công tác xây dựng Đảng... Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã họp và ra nhiều Nghị quyết liên quan đến công tác trong toàn Viện và toàn Đảng bộ, tập trung vào: i) Công tác qui hoạch và rà soát qui hoạch; ii) Công tác tổ chức, cán bộ và luân chuyển cán bộ; iii) Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, iv) Thực hiện đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; v) Công tác xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược; vi) Công tác phối hợp, liên kết trong nghiên cứu; vii) Công tác chuyển giao KTTB thông qua hợp tác với UBND các tỉnh; viii) Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và sản xuất kinh doanh; ix) Chuẩn bị đề án thực hiện Nghị định 115 trong tất cả các đơn vị; x) Mở rộng HTQT; xi) Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và xii) Về quản lý đất đai. Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015, báo cáo chỉ rõ: Công tác Khoa học Công nghệ: Ngoài các cơ hội, Viện cũng đứng trước nhiều thách thức, đó là: i) Sự bất cập trong quản lý vĩ mô, giữa sự tập trung và nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân và đơn vị. Thách thức này không chỉ xảy ra ở cấp Viện, mà ở cả các đơn vị trực thuộc; ii) Thiếu hụt các nhà quản lý và khoa học trình độ cao cùng với nạn chảy máu chất xám làm cho đội ngũ của chúng ta tuy đông song chưa mạnh. Quá trình hội nhập, mở cửa làm cho cơ hội cạnh tranh nguồn lực càng cao hơn; iii) Phân cấp và thực thi phân cấp là câu chuyện chưa có lời giải phù hợp. Tổ chức nghiên cứu đảm bảo cung cấp kịp thời luận cứ khoa học và giải pháp công nghệ phục vụ tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hóa, góp phần nâng cao tỉ lệ đóng góp của KHCN vào chất lượng tăng trưởng của Ngành, xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên nghiên cứu cơ bản có định hướng phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nhân giống và thâm canh cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ sinh học hài hoà với công nghệ truyền thống để phục vụ công tác chọn tạo giống mới; Đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên di truyền bản địa; tài nguyên đất, tài nguyên sinh học. Tập trung nghiên cứu quản lý cây trồng tổng hợp, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến để đạt năng suất tối đa và hiệu quả kinh tế tối đa. Nghiên cứu cơ sở khoa học và mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp cho từng vùng sinh thái. Nghiên cứu Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) để sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để nghiên cứu dự báo và phát hiện dịch bệnh mới, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời. Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên theo cách tiếp cận về phát triển bền vững. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị TW3, Nghị quyết TW4 (khóa XI); Nghị quyết TW7 (NQ-26,khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ NN& PTNT và Đại hội Đảng bộ Viện khóa II. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho CNVCLĐ; đổi mới phương thức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với quần chúng, gắn với nói chuyện thời sự, chuyên đề để nâng cao chất lượng học tập. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng uỷ nhiệm kỳ 2012 - 2015, kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp.