Ngày 26/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại trụ Viện. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

             Ngày 26/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại trụ Viện. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

phát biểu chỉ đạo Đại hội

             Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn và bầu vào Đảng bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

             Đảng bộ Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam hiện tại gồm 03 chi bộ với tổng số 48 đồng chí, gồm 46 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị, trong đó số lượng đảng viên nữ là 18 đồng chí chiếm 37,5% tổng số đảng viên. Về tuổi đời: Dưới 40 tuổi có 10 đồng chí chiếm 20,8%, từ 41-50 tuổi có 18 đồng chí chiếm 37,3%, từ 51 -60 tuổi có 11 đồng chí chiếm 22,9%, trên 60 tuổi có 9 đồng chí chiếm 18,6%. Về trình độ chuyên có: 09 Giáo sư, Phó giáo sư, 38 Tiến sĩ và Thạc sĩ, 09 Đại học. 24 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

                Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

             Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan Viện đã nỗ lực đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Đảng bộ và toàn đơn vị. Theo đó, công tác chính trị tư tưởng được Cơ quan Viện nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

             Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ Cơ quan Viện; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ với Công đoàn, Thanh tra Nhân dân, Đoàn thanh niên. Thực hiện tốt Nghị định 71/CP về quy chế dân chủ ở đơn vị tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao. Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng bộ cũng đã tổ chức giám sát, nắm bắt các dấu hiệu vi phạm của các cán bộ đảng viên theo đúng thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy.

             Về cơ cấu, tổ chức: Cơ quan Viện đã giảm từ 06 Ban và Văn phòng Viện xuống còn 04 Ban. Đảng bộ tập trung vào ba nội dung lớn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính tri: Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; thực hiện xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ cho đơn vị, cho ngành; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, xuất bản, tổ chức cán bộ. Các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin, xuất bản của Cơ quan Viện thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, Cơ quan Viện đã ký kết được nhiều biên bản hợp ghi nhớ hợp tác với tổ chức, trường đại học, cơ quan quốc tế; tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng. Hoạt động thông tin xuất bản trong nhiệm kỳ vừa qua đã được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng với sự gia tăng các bài đăng trên tạp chí quốc tế ISI, SCI; hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức trong những năm vừa qua cũng được Cơ quan Viện đặc biệt chú trọng như: Tham gia công tác giảng dạy cao học, đại học tại một số trường Đại học, trao đổi đào tạo và hợp tác nghiên cứu khoa học với Quốc tế.

                Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

             Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Cơ quan Viện tiếp tục tập trung vào những mục tiêu cụ thể như:

             - Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

             - Thứ hai, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tích cực đổi mới công tác quản lý, xác định đúng vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo đơn vị chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

             - Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả năng độc lập sáng tạo, tính tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ để từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý Cơ quan Viện.

             Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các tham luận đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng Ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

             Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp Hành Đảng bộ Cơ quan Viện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trường Sơn được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Bùi Quang Đãng được bầu giữ chức Phó bí thư, các đồng chí Nguyễn Song Hà, Đinh Thị Tâm, Nguyễn Thế Yên được bầu làm ủy viên. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025


Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

             Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cơ quan Viện tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

             Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, phát biểu lĩnh hội và hứa sẽ triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn. Đồng thời đồng chí Nguyễn Trường Sơn cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các đồng chí trong Đảng bộ đã tín nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành mới.

Tân Bí thư Đảng bộ cơ quan Viện nhiệm kỳ 2020 -2025 Nguyễn Trường Sơn 

Thay mặt Ban chấp hành phát biểu tại Đại hội

             Thời gian qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu, kết quả công tác đáng ghi nhận nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Nhìn lại chặng đường đã qua, cùng với sự quyết liệt, đồng lòng của tập thể ban lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công nhân viên của Cơ quan Viện, chúng ta đã từng bước vượt qua. Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được các chỉ tiêu và kết quả đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Viện khẳng định./.