Các nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2018 của các đơn vị thuộc VAAS.

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2018 của các đơn vị thuộc VAAS.

Chi tiết