Đoàn thể

ĐẢNG ỦY VIỆN KHOA Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIHỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XI.

Đoàn thể ĐẢNG ỦY VIỆN KHOA Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIHỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XI.