Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp năm 2021 đạt từ 3% trở lên; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 95%.

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2021. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp năm 2021 đạt từ 3% trở lên; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 95%.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Sở NN&PTNT tham mưu thành phố có chính sách, giải pháp, xây dựng các mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp, tạo tiền đề để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại.

Đặc biệt, ngành Nông nghiệp Thủ đô tổ chức liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, quản lý và sử dụng hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đã được bảo hộ; đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra những sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.

Nguồn: Báo Hà Nội mới.