Ngày 21, 22/02/2017, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương.

Ngày 21, 22/02/2017, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương.

 

Tham dự Hội nghị gồm tất cả các đồng chí đảng viên, CBCNV thuộc khối Văn phòng và các đơn vị thành viên phí Bắc như: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Trung tâm Dâu tằm tơ, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, viện Di truyền nông nghiệp, Trung tâm Tài nguyên thực vật…

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT trực tiếp triển khai các nội dung Nghị quyết giúp các đồng chí đảng viên, CBCNV các đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, viết thu hoạch, để thu được kết quả tốt.

 

Nghị quyết nhấn mạnh 03 vấn đề chính:

 

Thứ nhất, bám sát, tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) để sau Hội nghị phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả. Các đảng bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, đơn vị mình để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.

 

Thứ hai, tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Từ đó, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Thứ ba, công tác tuyên truyền về Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và đất nước trong thời kỳ mới.

 

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban Chấp hành Đảng bộ VAAS yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể như:

 

Đối với Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ VAAS, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt nhằm mục tiêu khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết này phải được thực hiện từ Đảng ủy đến các chi bộ, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động được tham gia học tập.