Kết quả đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mai cảnh [Ochna integerrima (Lour.) Merr.] tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉnh Bình Định"


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mai cảnh [Ochna integerrima (Lour.) Merr.] tại các vùng chuyên canh, làng nghề  trồng mai ở  tỉnh Bình Định.


2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lại Đình Hòe - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.


Những người thực hiện chính: TS. Nguyễn Trường Giang, ThS. Vũ  Văn Khuê, Th.S. Lê Văn Luy, KS. Mai Ái Chung, KS. Vũ Thị Kiều.


3. Mục tiêu của nhiệm vụ:


* Ứng dụng các biện kỹ thuật canh tác tiên tiến trong trồng Mai vàng ở tỉnh Bình Định theo hướng chuyên canh (trồng cây trong nhà có mái che; bón phân hợp lý;  ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt; quản lý dịch hại tổng hợp) góp phần giảm thiểu rủi ro do yếu tố thời tiết.bất lợi, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 10% trở lên,


* Xác định được các biện pháp kỹ thuật  tác động thích hợp làm tăng tỷ lệ Mai vàng nở hoa đúng dịp tết Nguyên Đán từ 20% trở lên so với kỹ thuật truyền thống.


4. Sản phẩm của nhiệm vụ:


- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ;


- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ;


- Quy trình kỹ thuật trồng Mai vàng công nghệ cao;


- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất Mai Vàng ở vùng chuyên canh, làng nghề trồng Mai ở tỉnh Bình Định;


- Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân tích đánh giá các yếu tố thời tiết có ảnh hưởng đến thời gian Mai nở hoa sớm;


- Đĩa CD ghi báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.


Nguồn: www.asisov.org.vn