Thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và hướng tới xuất khẩu, trong những năm qua, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội luôn chú trọng công tác khảo nghiệm, thử nghiệm các giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, dần thay thế những giống lúa cũ có biểu hiện thoái hóa...