Hợp tác xã Long Trì đang được Viện Cây ăn quả miền Nam tư vấn hướng dẫn sản xuất thanh long an toàn theo IPM và Qui trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP…


 

 

SOFRI


Nguồn: sofri.org.vn