Hợp tác xã xoài Tân Thuận Tây được Viện Cây ăn quả miền Nam chuyển giao “Quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây xoài” cho nông dân trong vùng nhằm hướng dẫn sản xuất xoài an toàn và xây dựng mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP.


 

 

SOFRI


Nguồn: sofri.org.vn