Một só hình ảnh về bệnh hại sắn ở Hà Tĩnh tháng 4 năm 2019


MỘT SÓ HÌNH ẢNH VỀ BỆNH HẠI SẮN Ở HÀ TĨNH THÁNG 4 NĂM 2019

 


 


 


 


 


 


  

Viện Bảo vệ thực vật


Nguồn: www.ppri.org.vn