Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp;

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng, công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp;

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng một số dòng lúa kháng bệnh bạc lá bằng phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử”;   

      

Chuyên ngành: Di truyền và CGCT;

 

Mã số: 9620111;

 

Thời gian:  8:30, ngày 02  tháng  6  năm 2020 (Thứ ba);

 

Địa điểm: Hội trường 206 nhà điều hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).