Ngày 24/9/2020, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 200/QĐ-TT-KHTH về việc chỉ định...


Ngày 24/9/2020, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 200/QĐ-TT-KHTH về việc chỉ định Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, có địa chỉ tại Km 14, Quốc lộ 27, thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, thực hiện việc thử nghiệm chất lượng hạt giống cây trồng nông nghiệp. Phạm vi chỉ định thử nghiệm chất lượng hạt giống cây trồng gồm:


1/ Hạt giống lúa;


2/ Hạt giống lúa lai hai dòng;


3/ Hạt giống lúa lai ba dòng;


4/ Hạt giống ngô lai.

   

 

Thực hiện hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sinh học (hạt giống cây trồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 75/GCN-TT-KTTH ngày 24/9/2020 của Cục Trồng trọt, với mã số: TN 102 - 20 BNN, gồm:


1/ Hạt giống lúa;


2/ Hạt giống ngô.


Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố có trách nhiệm thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.


Quyết định này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.Phòng Khoa học và HTQT, Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố


Nguồn: viennhaho.org.vn