Bản toàn văn Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 8-2018