Bản toàn văn Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 9-2019