Những năm gần đây, ngoài sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đưa giống mới vào sản xuất, thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng giống vật nuôi...