Văn phòng VAAS

Văn th­ư, Hành chính- quản trị

38615487

Bộ phận Xây dựng cơ bản

38614329

Bếp ăn tập thể

38614330

Bảo vệ

38616196

 

Họ và tên - Email

Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

 Lê Trường Giang

Chánh Văn phòng

Lê Tường Vương

vuongletuong@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng

38615487

 

 

38615487

 Hoàng Văn Sinh

vansinh59@gmail.com

 

 Lê Kim Thoa

thoavaas@gmail.com

 

 

 

 

 Phạm Thị Châm

 

38614330

 Trần Thị An

 

 

 Lê Thị Ngọc

 

 

 Trần Dương Đảm

 

 

 Mai Thanh Xuyên

 

 

 

 

 

Bộ phận Xây dựng cơ bản - Điện nước

 Hoàng Châu Long

hoangchaulong76@yahoo.com.vn

 

38614329

 Nguyễn Hồng Quang

 

38614329

 

 

 

Đội xe

 Âu Văn Ánh

Lái xe

 

 Đinh Văn Duệ

 

 Hoàng Hà

 

 Đào Quốc Hưng

 

 Nguyễn Văn Hoan

 

 Nguyễn Văn Thiết

 

 Nguyễn Minh Dũng

Chức năng, nhiệm vụ