Từ ngày 22/8 đến 29/8/2019 Giám đốc và các Ban chức năng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động tại 5 đơn vị (Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện KHKTNN miền Nam, Viện KHKTNN Duyên hải Nam trung bộ và Viện KHKTNN Bắc Trung bộ).

                Từ ngày 22/8 đến 29/8/2019 Giám đốc và các Ban chức năng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động tại 5 đơn vị (Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện KHKTNN miền Nam, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ và Viện KHKTNN Bắc Trung bộ).


Đoàn làm việc với Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ


                Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm hoạt động Khoa học công nghệ, công tác Tài chính, Tổ chức, Hành chính; công tác quản lý đất đai của các đơn vị và thảo luận, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hoạt động của các đơn vị trong quá trình thực hiện nghị quyết 19 của TW Đảng về việc tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Đoàn kiểm tra, thăm quan đánh giá mô hình thí nghiệm tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ


              Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe Lãnh đạo các đơn vị trình bày báo cáo hoạt động của đơn vị; ý kiến đóng góp từ cán bộ chủ chốt. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm; nhiều ý kiến được hội nghị thảo luận sôi nổi, giải tỏa thắc mắc của cán bộ viên chức tạo bầu không khí mới trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ hiệu quả nhu cầu của thực tiễn sản xuất.


Đoàn làm việc tại Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam


               Kết luận tại các buổi làm việc, Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị cần tập trung một số việc trong thời gian tới:

 - Kiện toàn lại công tác tổ chức Bộ máy, Tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 - Chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp; cải thiện môi trường làm việc hiệu quả, tạo cảm hứng sáng tạo cho cán bộ viên chức tại nơi làm việc.

 - Tổ chức lại phòng thí nghiệm theo hướng tập trung trang thiết bị để thuận tiện trong bảo quản, lưu giữ, quản lý và khai thác hiệu quả trong toàn đơn vị. Việc vận hành phòng thí nghiệm trung tâm cần được quy định chi tiết trong quy chế hoạt động phòng thí nghiệm của các đơn vị.

 - Chú trọng công tác quy hoạch, từng bước nâng cấp đồng ruộng thí nghiệm, tập đoàn công tác, vườn cây đầu dòng phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu.

 - Tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ KHCN (cấp Nhà nước, cấp Bộ và các nhiệm vụ khác) có tính chất liên viện, liên vùng.

 - Khuyến khích đơn vị tự bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp triển khai các ý tưởng, thí nghiệm thăm dò, nghiên cứu cơ bản phục vụ hoạt động mang tính chức năng của đơn vị.